Màn hình Trade Analytics

Màn hình Trade Analytics tổng hợp và cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch của Nhà Đầu Tư (NĐT) tại ENTRADE theo khung thời gian từ 1 tháng đến 1 năm trở lại đây

Màn hình Trade Analytics được chia làm bốn (04) phần với các khung nội dung tương ứng:

  • Tỷ Lệ Phần Trăm

  • Giá Trị Tiền

  • Biểu Đồ Lãi/Lỗ

  • Lịch Sử Deal

Qua đó, NĐT có thể dễ dàng nắm bắt các thông tin giao dịch, tham khảo thông số thống kê hiệu suất giao dịch trong các khoảng thời gian từ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng đến 1 năm để có thể đưa ra kết luận hiệu quả đầu tư và phương án chiến lược đầu tư cho tương lai.

Last updated